560 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017

Theo đó, với mục tiêu khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong DNNVV, theo tinh thần Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Quỹ phát triển DNNVV và các ngân hàng nhận ủy thác triển khai chương trình “Hỗ trợ DNNVV đổi mới sáng tạo”.

Hạn mức chương trình là 100 tỷ đồng. Thời gian ân hạn trả gốc tối đa 24 tháng. Mức cho vay tối đa là 10 tỷ đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, với mục đích tăng cường hiệu quả hoạt động của các DNNVV trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, Quỹ Phát triển DNNVV và các ngân hàng nhận ủy thác triển khai chương trình “Hỗ trợ DNNVV lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản”.

Hạn mức chương trình này là 180 tỷ đồng. Thời gian ân hạn trả gốc tối đa 18 tháng. Mức cho vay tối đa 20 tỷ.

Bên cạnh đó, để tăng cường hiệu quả hoạt động của các DNNVV ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, Quỹ Phát triển DNNVV và các ngân hàng nhận ủy thác triển khai chương trình “Hỗ trợ DNNVV lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo”.

Hạn mức chương trình là 180 tỷ đồng. Thời gian ân hạn trả gốc tối đa 18 tháng. Mức cho vay tối đa là 25 tỷ đồng.

Đồng thời, để bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững, Quỹ Phát triển DNNVV và các ngân hàng nhận ủy thác triển khai chương trình “Hôc trợ DNNVV trong ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải”.

Hạn mức chương trình là 100 tỷ đồng. Thời gian ân hạn trả gốc tối đa 24 tháng. Mức cho vay tối đa là 25 tỷ đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nêu rõ những chính sách ưu đãi chung của các chương trình. Theo đó, mục đích vay vốn là để đầu tư cơ bản. Thời hạn vay 7 năm. Lãi suất cố định trong suốt thời hạn vay vốn là 7%/năm. DNNVV có thể sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay làm tài sản bảo đảm cho khoản vay.

Theo Lan Phương
Chinhphu.vn

1

2

3

4

5