Kế hoạch đầu tư

Giải pháp bảo hiểm kết hợp đầu tư sẽ mang đến nền tảng tài chính vững vàng trước những bất trắc trong cuộc sống.

Vì sao chọn
Kế hoạch đầu tư?

Bảo vệ toàn diện, linh hoạt rút tiền

Vững tâm khi được bảo vệ trước rủi ro và có thể linh hoạt rút tiền.

Lựa chọn đầu tư đa dạng

Kênh đầu tư mới với nhiều lựa chọn phù hợp mức độ chấp nhận rủi ro.

Cơ hội đầu tư hiệu quả, linh hoạt

Khoản đầu tư sẽ được quản lý bởi các chuyên gia từ công ty quản lý quỹ hàng đầu thế giới - Eastspring.
Chủ động xây dựng kế hoạch tài chính linh hoạt.

Quyền lợi chính

Bảo vệ tài chính trước rủi ro và có cơ hội gia tăng tài sản hiệu quả với các quỹ PRUlink.

Quyền lợi chính

Kế hoạch tiết kiệm dài hạn và đầu tư an toàn với lãi suất cam kết.

Quyền lợi chính

1

2

3

4

5